Reglement

Het reglement van de bibliotheek vind je hier. 

Artikel 1

Het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek, zoals vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 4 november 1991 en laatst gewijzigd in de gemeenteraadszitting van 8 juni 2020, wordt nogmaals gewijzigd als volgt.

Artikel 2

De gemeentelijke openbare bibliotheek van Ravels is vrij toegankelijk op de vastgestelde openingsuren.

Artikel 3

De dagen en uren van opening zijn sinds 1 september 2019 de volgende:

Hoofdbibliotheek, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels (tel. 65 21 56):

 • Maandag: 18.00 - 20.00 uur
 • Dinsdag: 13.00 - 17.00 uur
 • Woensdag: 09.00 - 12.00 uur
 • Woensdag: 13.00 - 17.00 uur
 • Donderdag: 18.00 - 20.00 uur
 • Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur
 • Zaterdag: 09.30 - 12.00 uur
 • Zondag: gesloten

In de gemeentelokalen Dorp 60 is een uitleenpost ingericht voor de kinderen van het basisonderwijs. Deze uitleenpost is op afgesproken uren alleen toegankelijk tijdens het schooljaar voor de kinderen van de basisschool De Negensprong.

In de gemeentelijke basisschool De Verrekijker is een uitleenpost ingericht voor de kinderen van het basisonderwijs. Deze uitleenpost is op afgesproken uren alleen toegankelijk tijdens het schooljaar voor de kinderen van de basisschool De Verrekijker.

Artikel 4

Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een lenerskaart, die kosteloos wordt afgeleverd. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd. Hiervoor wordt een vergoeding aangerekend. Er wordt geen inschrijvingsgeld gevraagd. De lenersgegevens worden voor de administratie van de bibliotheek in het ledenbestand opgenomen overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De lenerskaart kan geblokkeerd worden wanneer de lener zich niet aan dit reglement houdt.

Artikel 5

De uitleen is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt drie weken. Een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere leners zijn opgevraagd. Op één lenerskaart kunnen tegelijkertijd 5 boeken (of luisterboeken), 5 strips, 5 tijdschriften en 5 dvd’s worden uitgeleend. Vanaf 15 jaar kan een lener alle materialen uitlenen. Kinderen jonger dan 15 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen uitlenen.

Bij klasuitleningen kunnen de kinderen maximum 5 materialen uitlenen ongeacht onder welke categorie deze vallen. Dvd’s kunnen niet uitgeleend worden tijdens de klasuitleningen.

Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt een boete per uitlening en per week achterstand. De kosten voor het verzenden van de aanmaning vallen ten laste van de gebruiker. Deze kosten zijn terug te vinden in het retributiereglement.

Artikel 6

Een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken niet door andere leners zijn opgevraagd. Wie de geleende werken te laat terugbrengt, betaalt een vergoeding per uitlening en per week achterstand. De kosten voor het verzenden van de aanmaning vallen ten laste van de gebruiker.

Artikel 7

Leerkrachten en studenten in de lerarenopleiding kunnen meerdere boeken lenen voor een langere termijn. Om van deze mogelijkheid te kunnen genieten dient de aanvrager als bewijs een formulier in te vullen dat bij de aanvraag door de bibliotheek overhandigd wordt of zijn/haar lerarenkaart voor te leggen. Leerkrachten genieten van gratis reservaties bij materialen die gunstig zijn voor de klaswerking. Voor persoonlijk gebruik zijn reservaties betalend volgens het retributiereglement.

Artikel 8

Verlies of diefstal van de lidkaart en adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld. Tot deze melding blijft de lener verantwoordelijk voor de met de kaart geleende materialen.

Artikel 9

De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Artikel 10

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam uitgeleende werken. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen. Zoniet, kan hij aansprakelijk worden gesteld. Bij uitleen ontvangt de lener een uitleenbon met vermelding van alle geleende materialen en de uiterste datum van teruggave. Bij het verlaten van de bibliotheek is deze bon door de lener gecontroleerd en akkoord bevonden.

Artikel 11

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten.

Artikel 12

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel. In de onmiddellijke nabijheid van de uitleendienst en van het catalogusapparaat is daartoe eveneens een informatie- en begeleidingscentrum aanwezig. 

Artikel 13

Werken die uitgeleend zijn, kunnen gereserveerd worden. Ook werken die niet in de bibliotheek voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer bij andere bibliotheken worden aangevraagd. De kosten voor het verwittigen dat het werk ter beschikking is, zijn ten laste van de aanvrager en dienen bij reservatie betaald te worden. Gereserveerde werken dienen binnen de 14 dagen na verwittiging afgehaald te worden. Leerkrachten kunnen ten gunste van de klaswerking gratis reservaties plaatsen. Bij persoonlijke reservaties geldt het retributiereglement.

Artikel 14

In de bibliotheek gelden de volgende gedragsregels:

 • hou rekening met anderen;
 • heb respect voor de materialen van de bibliotheek;
 • hou de bibliotheek netjes;
 • hou geluid binnen de perken;
 • neem geen dieren mee in de bibliotheek, tenzij het een erkende assistentiehond betreft;
 • surf niet naar discriminerende, gewelddadige of pornografische websites;
 • volg de aanwijzingen van de bibliotheekmedewerkers op.

Artikel 15

In de digitale bibliotheek kan de bezoeker zoeken op het internet, e-mails versturen en chatten, gebruik maken van kantoortoepassingen en digitale databanken. Deze digitale bibliotheek is individueel toegankelijk. De gebruiksregels zijn beschikbaar aan de uitleenbalie.

Artikel 16

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, dat hem/haar bij inschrijving overhandigd wordt. De bibliotheek behoudt zich het recht voor om het reglement aan te passen. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 17

De lener kan van het lidmaatschap uitgesloten worden door het beheersorgaan op voorstel van de bibliothecaris wanneer daartoe gegronde redenen zijn.